دارالسلام

کارفرما : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


موقعیت : بلوار سیبویه _ خیابان شاهداعی الله


مساحت : محوطه 67000 متر مربع _ ساختمان 1000 متر مربع


عملکرد : پارک موزه مشاهیرنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: