کوی سرسره سعدی

کارفرما : حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز


موقعیت : بلوار بوستان


مساحت : 4 هکتار


عملکرد : تفریحینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: