پارک کوشک میدان

کارفرما : حوزه معاونت فنی و شهرسازی شهرداری شیراز


موقعیت : کوشک میدان


مساحت : 60 هکتار


عملکرد : تفریحی _ ورزشینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: