پارکینگ طبقاتی اسکندری

کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز


موقعیت : خیابان زند


مساحت : 3876 متر مربعنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: