پارک بابا کوهی

کارفرما : معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز


موقعیت : بلوار جمهوری


مساحت : 12 هکتار


عملکرد : تفریحینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: