مسجد میدان معلم

کارفرما : علی محمد جعفری


موقعیت : میدان معلم


مساحت : 400 متر مربع


عملکرد : مذهبینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: