ساختمان اداری شهرداری منطقه 2

کارفرما : شهرداری منطقه 2


موقعیت : دروازه کازرون _ سرخیابان گل کوب


مساحت : محوطه 7200 متر مربع


عملکرد : ادارینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: