ساختمان اداری شهرداری منطقه 3

کارفرما : شهرداری منطقه 3


موقعیت : ساحلی شرقی _ جنب آتشنشانی پل حر


مساحت : محوطه 3503 متر مربع _ ساختمان : 5600 متر مربع


عملکرد : ادارینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: