اردوگاه چند منظوره استانی

کارفرما : شهرداری منطقه 3


موقعیت : ورودی شهرک زیبا شهر


مساحت : 14 هکتار


عملکرد : تفریحی _خدماتی _ اقامتینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: