پارک دروازه قرآن

 کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز


 موقعیت : دروازه قرآن


 مساحت : 100 هکتار


 عملکرد : گردشگری _ توریستینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: