پارکینگ طبقاتی نشاط

 کارفرما : حوزه معاونت فنی و شهرسازی شهرداری شیراز


 موقعیت : خیابان نشاط


 مساحت : 5870 متر مربع ، زیر بنا : 60000 متر مربع


 عملکرد : خدماتینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: