بازار انقلاب

 کارفرما : معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز


 مساحت : 30 هزار متر مربع


 عملکرد : خدماتینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: