ساختمان صخره نوردی آتش نشانی والفجر

 کارفرما : معاونت اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز


 موقعیت : شهرک والفجر


 مساحت : 443 متر مربع


 عملکرد : آموزشینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: