شهرداری بافت تاریخی و فرهنگی ( نظارت )

کارفرما : حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


پیمانکار : شرکت قائد گستر


موقعیت : بین الحرمین


عملکرد : ادارینظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: