تقاطع غیر همسطح چمران _ مطهری ( نظارت )

کارفرما : معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


پیمانکار : عمران شهرداری شیراز


موقعیت : بلوار چمراننظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: