نظارت آسفالت

کارفرما : معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


پیمانکار : عمران شهرداری شیراز


موقعیت : سطح شهرنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: