بزرگراه آرین

کارفرما : معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز


پیمانکار : عمران شهرداری شیراز


نظارت : مهندسین مشاور جهان نمای شهرراز


موقعیت : شهرک انجیرهنظرات و پیشنهادات :

   
ایمیل:    
عنوان:

پیام: