آتلیه معماری و شهرسازی

ساختمان اداری ستاد باغات شهرداری شیراز ساختمان اداری ستاد باغات شهرداری شیرازپارک نهالستان پارک نهالستانمجتمع تجاری عدالت مجتمع تجاری عدالتپارک آیت الله حسینی الهاشمی پارک آیت الله حسینی الهاشمیمسابقه طرح میدان اللهمسابقه طرح میدان اللهسالن تیراندازی سالن تیراندازیسالن آمفی تئاتر پارک مروارید سالن آمفی تئاتر پارک مرواریددارالسلام دارالسلاممسابقه طرح میدان الله مسابقه طرح میدان اللهپارک دروازه قرآن پارک دروازه قرآنمسابقه طرح میدان اللهمسابقه طرح میدان اللهمجتمع تجاری خلیج فارس مجتمع تجاری خلیج فارسمسابقه طرح میدان الله مسابقه طرح میدان اللهپارک بزرگ شیرازپارک بزرگ شیراززیرگذر عابر پیاده ارم زیرگذر عابر پیاده ارمآتش نشانی و مرکزفوریت های پزشکی اکبرآباد آتش نشانی و مرکزفوریت های پزشکی اکبرآبادساختمان فست فود تیپ ساختمان فست فود تیپپارک بهاران پارک بهارانپارکینگ طبقاتی آزادی پارکینگ طبقاتی آزادیآتش نشانی و مرکز فوریت های پزشکی میدان میوه و تره بار مرکزی آتش نشانی و مرکز فوریت های پزشکی میدان میوه و تره بار مرکزیارائه شده در دومین همایش مقررات ملی ساختمان _ ساختمان اقلیمی پایدار ارائه شده در دومین همایش مقررات ملی ساختمان _ ساختمان اقلیمی پایدارمجتمع تجاری پروین اعتصامی مجتمع تجاری پروین اعتصامیپارکینگ طبقاتی اسکندری پارکینگ طبقاتی اسکندریساختمان تجاری خدماتی آرامستان احمدی ساختمان تجاری خدماتی آرامستان احمدیساختمان صخره نوردی آتش نشانی والفجر ساختمان صخره نوردی آتش نشانی والفجرتجاری خدماتی پارک حاشیه ای میرزای شیرازی تجاری خدماتی پارک حاشیه ای میرزای شیرازیپارک کوشک میدان پارک کوشک میدانپارک چشمه جوشک پارک چشمه جوشکپارک رحمت ، دهپیاله پارک رحمت ، دهپیالهپارک جماران پارک جمارانپارک چنارراهدار پارک چنارراهدارساختمان اداری پژوهشکده شهرداری ساختمان اداری پژوهشکده شهرداریبازار انقلاب بازار انقلاباردوگاه چند منظوره استانی اردوگاه چند منظوره استانیپارک آبی فروزان پارک آبی فروزانپارک چمران جنوبی پارک چمران جنوبیمسابقه طرح میدان اللهمسابقه طرح میدان اللهساختمان اداری شهرداری منطقه 3ساختمان اداری شهرداری منطقه 3پیست اتومبیلرانی میانرود پیست اتومبیلرانی میانرودپایانه مسافربری  امیرکبیر   پایانه مسافربری امیرکبیرپارکینگ طبقاتی نشاط پارکینگ طبقاتی نشاطساختمان اداری شهرداری منطقه 2ساختمان اداری شهرداری منطقه 2کوی سرسره سعدی کوی سرسره سعدیمسجد آرامستان احمدی مسجد آرامستان احمدیمسابقه طرح میدان اللهمسابقه طرح میدان اللهمسجد میدان معلم مسجد میدان معلمپارک سایه پارک سایهکمپ شاهد باغ جنت کمپ شاهد باغ جنتپارک برآفتاب شهرک سعدی پارک برآفتاب شهرک سعدیپارک بابا کوهی پارک بابا کوهی